I-IV 9:00-19:00, V 9:00-18:00

+370 663 00 000

Vidaus tvarkos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Gemma sveikatos centras“ (toliau ir Įstaiga), kodas 301240955, veiklos adresas: Bistryčios g. 13, Vilnius, yra ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos priežiūros įstaigų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, Įstaigos įstatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau ir Taisyklės).
2. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir nustato bendruosius darbuotojų, pacientų ir jų atstovų tarpusavio santykių principus bei elgesio normas.
3. Įstaiga užsiima tik ta veikla, kuri nurodyta jos Įstatuose bei turimose licencijose (2009 m. liepos 15 d. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos numeris Nr. 3254).
4. Įstaiga teikia Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau ir PSDF) biudžeto lėšomis kompensuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau ir Nemokamos paslaugos) bei PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamas asmens sveikatos priežiūros ir kitas susijusias paslaugas (toliau ir Mokamos paslaugos).
5. Įstaigos darbuotojai turi teisę nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus šių Taisyklių laikymasis prieštarautų paciento interesams. Bet koks nukrypimas nuo šių Taisyklių turi būti pažymėtas paciento medicininėje ar kt. dokumentacijoje.
6. Taisyklių privalo laikytis visi Įstaigos darbuotojai, pacientai, jų atstovai ir kiti Įstaigos teritorijoje ar patalpose esantys asmenys.
7. Taisyklės viešai skelbiamos Įstaigos internetiniame puslapyje ir pačioje Įstaigoje bei yra prieinamos susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui.
8. Įstaigos darbuotojai, aptarnaudami pacientus, privalo vadovautis Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso, Slaugytojo profesinės etikos kodekso bei kitų nacionalinių ir tarptautinių elgesio kodeksų (toliau ir Elgesio kodeksai) bei susijusių vidinių Įstaigos dokumentų nuostatomis.
9. Įstaigos teritorija gali būti stebima vaizdo kameromis (tik tose vietose, kurios pažymėtos specialiais ženklais).
10. Pagrindinės Taisyklėse naudojamos sąvokos:
10.1. pacientas – asmuo, Įstaigos klientas, kuris naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis;
10.2. paciento atstovas – paciento atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Jeigu pilnametis pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų ir jeigu jam nenustatyta nei rūpyba, nei globa, visos Įstaigos pareigos pacientui vykdomos asmeniui, kurį pacientas yra raštu įgaliojęs veikti savo vardu. Jeigu tokio įgalioto asmens nėra arba jeigu įgaliotas asmuo nesiėmė būtinų veiksmų, pareigos turi būti vykdomos paciento sutuoktiniui arba sugyventiniui (partneriui), išskyrus atvejus, kai jie to atsisako, o jei sutuoktinio ar sugyventinio (partnerio) nėra, pareigos vykdomos paciento tėvui arba vaikui, išskyrus atvejus, kai šie atsisako;
10.3. tiesioginio kontakto paslauga – asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdas, kai asmens sveikatos priežiūros paslauga teikiama gydytojui ar kitam sveikatos priežiūros specialistui ir pacientui kartu fiziškai dalyvaujant Įstaigoje.
10.4. Visos kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibūdintos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA
11. Norėdami gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Nemokamų paslaugų teikimo tvarką ir apimtis, Mokamų paslaugų kainas ir apimtis, bei galimybę savarankiškai jas pasinaudoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu (įskaitant el. paštą) arba žodžiu kreiptis į Įstaigos klientų aptarnavimo padalinio darbuotojus tiesiogiai arba susisiekę bendruoju telefonu 8 663 00000.
12. Įstaigos sveikatos priežiūros specialistai (pagal poreikį) pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia savo darbo grafikuose numatytomis valandomis.
13. Pacientai tiesioginio kontakto paslaugoms registruojami telefonu 8 663 00000 arba jiems atvykus į Įstaigą.
14. Pacientui kreipiantis į Įstaigą telefonu, paciento tapatybė nustatoma nurodžius paciento vardą, pavardę, gimimo datą, paskutinius 4 asmens kodo skaitmenis, kontaktinius duomenis, jeigu kreipiasi paciento atstovas – atstovavimo pagrindą. Telefoniniai pokalbiai pacientui ar paciento atstovui paskambinus Įstaigos telefonu yra įrašomi, o apie tai pacientas ar paciento atstovas yra informuojamas automatine žinute prieš prasidedant pokalbiui. Pacientas ar paciento atstovas gali nesutikti, kad pokalbis su juo būtų įrašomas ir tokiu atveju turi atvykti į Įstaigą. Telefoniniai pokalbiai įrašomi siekiant užtikrinti tinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę.
15. Pacientui atvykus į Įstaigą paprašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu pacientą registruoja paciento atstovas – paprašoma pateikti paciento vardą, pavardę, gimimo datą, paskutinius 4 asmens kodo skaitmenis, kontaktinius duomenis, paciento atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat paprašoma patikslinti atstovavimo pagrindą.
16. Atvykdamas pacientas turi turėti (privalomai, jeigu kreipiasi dėl Nemokamų paslaugų) elektroniniu būdu išduotą Medicinos dokumentų išrašą/ siuntimą (forma Nr. E027, toliau ir Siuntimas). Siuntimas nėra privalomas pacientui kreipiantis dėl Mokamų paslaugų teikimo.
17. Pacientui Įstaigos klientų aptarnavimo padalinio darbuotojai registracijos metu suteikia informaciją apie Įstaigoje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas. Pasirinkdamas konkrečias paslaugas pacientas remiasi sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijomis bei savo sprendimais.
18. Asmenys, apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje, savo draustumui įrodyti pateikia Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau ir ESDK), ESDK pakeičiantį sertifikatą arba struktūrizuotą elektroninį dokumentą (toliau ir SED) S2 (arba E112 formos pažymą, arba SED S010), kuris suteikia teisę gauti šiame dokumente nurodytas planines kompensuojamąsias paslaugas ir kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones, dokumentą S3 (arba SED S008), kuris suteikia teisę tęsti Lietuvoje pradėtą gydymą, kurio išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.
19. Apie numatytą vizitą Įstaigos sveikatingumo (reabilitacijos) centre pacientui iš anksto primenama SMS žinute arba telefoniniu skambučiu arba el. laišku (jeigu pacientas yra nurodęs savo kontaktinį telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą):
19.1. pacientai privalo atvykti į Įstaigą 10 minučių prieš numatytą vizito laiką. Pacientai, pavėlavę daugiau nei 15 min., gali būti nepriimami;
19.2. jei dėl svarbių aplinkybių sveikatos priežiūros specialistas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad užsirašęs pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko. Klientų aptarnavimo padalinio ar kiti darbuotojai apie gydytojo vėlavimą pacientą informuoja žodžiu;
19.3. jei pacientui yra skirtas konkretus laikas ir Įstaiga savo iniciatyva nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas derinamas su pacientu. Naujas laikas turi būti praneštas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki planuoto apsilankymo pradžios. Nurodytas įspėjimo terminas gali būti netaikomas tais atvejais, kai Įstaigos sveikatos priežiūros specialistai suserga ir pan.;
19.4. jei pacientas negali atvykti į Įstaigą nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto laiko pradžios) pranešti paskambindamas telefonu arba asmeniškai atvykęs į Įstaigą ir (jeigu pageidauja) susitarti dėl kito apsilankymo laiko.
20. Pacientą hospitalizuojant į Įstaigos slaugos centrą sudaroma gydymo sutartis ir su ja susiję dokumentai (sutikimai ir pan.), iš anksto suderinamos visos hospitalizavimo sąlygos. Pacientai dėl palaikomojo gydymo ir slaugos arba stacionarinės reabilitacijos paslaugų hospitalizuojami:
20.1. kai nustatyta galutinė diagnozė ir nereikia tirti papildomai;
20.2. esant bent vienai palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo bendrajai indikacijai ir indikacijai pagal diagnozuotas ligas ar būkles.
21. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo bendrosios indikacijos:
21.1. po gydymo ir slaugos paciento namuose, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi;
21.2. po gydymo stacionare, teikiančiame aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia palaikomojo gydymo ir slaugos:
21.3. užsitęsusių ligų ir būklių atvejais, kai nereikia aktyvaus stacionarinio gydymo ir kontraindikuotina medicininė reabilitacija;
21.4. po galvos smegenų operacijų ar kitų susirgimų, kai negalima ankstyva medicininė reabilitacija;
21.5. kai dėl objektyvių priežasčių pacientui netaikytinas radikalus gydymas;
21.6. po medicininės reabilitacijos, nepakitus paciento biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsniui, esant simptominio gydymo ir slaugos indikacijų;
21.7. esant sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių poveikio neigiamų padarinių, kai kontraindikuotina medicininė reabilitacija.
22. Į Įstaigos slaugos centrą pacientai be jų ar jų atstovų sutikimo nėra priimami.
23. Paciento ar jo atstovų sutikimo nereikia:
23.1. kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti;
23.2. kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo atstovų negalima greitai surasti;
23.3. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
24. Atlikus visas registravimosi į Įstaigos slaugos centrą procedūras pakviečiama bendrosios praktikos slaugytoja arba bendrosios praktikos slaugytojos padėjėja, kuri priima hospitalizuojamo paciento paruoštą dokumentaciją ir palydi pacientą į palatą.

III. NEMOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ ATLIKIMO TVARKA
25. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikti Įstaiga yra licencijuota, yra nurodytos Įstaigos licencijoje, su kuria galima susipažinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) internetinėje svetainėje.
26. Nemokamos paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) Įstaigoje teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
27. Nemokamos paslaugos apima:
27.1. būtinąją medicinos pagalbą vadovaujantis atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;
27.2. planines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas Įstaigos sutartyje su teritorine ligonių kasa, Lietuvos gyventojams, apdraustiems sveikatos draudimu. Informaciją apie konkrečias paslaugas (jų asortimentą), jų teikimo tvarką, eiles ir kt. teikia klientų aptarnavimo padalinio darbuotojai, be to, susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ji yra viešai skelbiama Įstaigos ir teritorinės ligonių kasos, su kuria Įstaiga yra sudariusi sutartį, internetinėje svetainėje.
28. Nemokamos paslaugos teikiamos tik dėl pagrindinės ligos (dėl kurios pacientas atsiųstas ambulatorinei konsultacijai arba hospitalizuotas), vadovaujantis sutartimi su teritorine ligonių kasa paslaugoms apmokėti numatytomis PSDF biudžeto lėšomis.
29. Už Nemokamas paslaugas Įstaigoje iš pacientų nėra reikalaujama jokių papildomų mokesčių, o jų teikimui nėra keliamos papildomos šiose Taisyklėse ir susijusiuose teisės aktuose nenumatytos sąlygos.
30. Kai Įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, klientų aptarnavimo padalinio darbuotojai besikreipiantiems pacientams nurodo, kad laikinai negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų nemokamai.
31. Mokamai teikiama:
31.1. visos Įstaigos kainyne išvardintos asmens sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, išskyrus Nemokamas paslaugas;
31.2. visos Įstaigos kainyne išvardintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir kitos paslaugos, kai pacientas nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu arba kreipiasi neturėdamas Siuntimo;
31.3. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir kitos paslaugos, kurių savo nuožiūra (be atitinkamo Siuntimo) pageidauja pats Pacientas;
31.4. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir kitos paslaugos užsienio šalių piliečiams, išskyrus atvejus numatytus šiose Taisyklėse;
31.5. pacientas pageidauja gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka;
31.6. asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas išimtis;
31.7. papildomos (didesnio komforto ir kt.) ne asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigos slaugos centre.
32. Pacientams, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, kai bazinė kaina už asmens sveikatos priežiūros paslaugas yra kompensuojama PSDF biudžeto lėšomis, už savo iniciatyva (pasirašytinai susipažinus su Įstaigoje patvirtintomis atitinkamų dokumentų formomis) pasirinktas brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą apmoka jie patys.
33. Mokamos paslaugos Įstaigoje teikiamos generalinio direktoriaus patvirtinta tvarka, o už jas mokėjimai priimami Įstaigos kasose (mokėjimai gali būti atliekami ir pavedimu). Visais atvejais sumokėjus už paslaugas, Pacientui pateikiamas kasos apmokėjimo kvitas ir (pagal poreikį) sąskaita-faktūra.
34. Jeigu už Mokamas paslaugas atliekamas išankstinis mokėjimas, tačiau pacientas, remiantis Taisyklių 19.4 punkte nustatyta tvarka atšaukia numatytą vizitą, išankstinis mokėjimas grąžinamas (užpildžius nustatytos formos prašymą) tik ligos ar kitu reikšmingu atveju (pateikus tai įrodančius dokumentus).
35. Jeigu už Mokamas paslaugas atliekamas išankstinis mokėjimas, tačiau neįmanoma jomis pasinaudoti dėl paciento mirties, Įstaiga grąžina likusią permoką, kai asmuo, turintis teisę atsiimti permoką, pateikia:
35.1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
35.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
35.3. atliktą mokėjimą patvirtinantį kvitą;
35.4. paveldėjimo teisės liudijimą patvirtinantį dokumentą (kai permoką atsiima ne paciento atstovas).
36. Mokamų paslaugų kainynas skelbiamas Įstaigos internetiniame tinklalapyje ir (arba) informaciją apie kainas pateikia Įstaigos klientų aptarnavimo padalinio darbuotojai (telefonu arba atvykus į Įstaigą).

IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE
37. Pacientų teisės:
37.1. pacientas turi teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl jam reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
37.2. pacientas turi teisę būti prižiūrimas savo garbės ir orumo nežeminančiose sąlygose, Įstaigos sveikatos priežiūros specialistams užtikrinant pagarbų elgesį jo atžvilgiu;
37.3. paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
37.4. pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų ligą, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai;
37.5. pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;
37.6. pacientas turi būti informuojamas apie jį gydančio gydytojo, slaugos darbuotojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją;
37.7. pacientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
37.8. pacientas turi būti informuojamas apie Taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu Įstaigoje;
37.9. pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik su jo sutikimu/ valios išreiškimu;
37.10. pacientas į biomedicininius tyrimus gali būti įtraukiamas tik gavus Paciento sutikimą/ valios išreiškimą;
37.11. trečios šalies atstovai (šeimos nariai, globėjai, vertėjai, Įstaigoje mokymosi procese dalyvaujantys sveikatos priežiūros specialistai ir pan.) gali dalyvauti teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
37.12. pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę;
37.13. pacientas turi teisę sužinoti kito sveikatos priežiūros specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą;
37.14. informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti Pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo;
37.15. pacientas turi teisę atsisakyti specifinio gydymo ir (arba) procedūros bei ieškoti antros klinikinės nuomonės, Įstaigoje gerbiamas paciento pasirinkimas;
37.16. informacija pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;
37.17. pacientui visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats;
37.18. pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip;
37.19. kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia paciento medicinos dokumentuose;
37.20. teismo neveiksniu sveikatos priežiūros srityje pripažintam Pacientui atstovauja teisėtas globėjas;
37.21. gydytojai, slaugos darbuotojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai turi gerbti pacientų asmens privatumą: pacientas turi teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę konfidencialumą (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus);
37.22. paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti;
37.23. jeigu paciento tolesnis buvimas Įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas;
37.24. pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą raštu, bendruoju el. paštu, telefonu, taip pat, palikdamas atsiliepimą el. paštu kokybe@gemma.lt visais iškilusiais ginčytinais klausimais;
37.25. pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą;
37.26. visa būtina informacija pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo Įstaigoje metu. Informacija skelbiama Įstaigos internetiniame puslapyje, teikiama Klientų aptarnavimo padalinyje, sveikatingumo (reabilitacijos) ir slaugos centruose;
37.27. pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įstaiga tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
37.28. pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
37.29. pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištrinti jo asmens duomenis (ar apriboti jų tvarkymą), kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei pacientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu;
37.30. pacientas turi teisę gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
37.31. pacientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais;
37.32. pacientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
37.33. pacientas turi teisę duomenų apsaugos klausimais kreiptis tiesiogiai į Įstaigą teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis (bendruoju Įstaigos el. paštu), žodžiu (bendruoju Įstaigos telefonu). Pacientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įstaiga nagrinėja nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba neproporcingas, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais. Detalesnė informacija apie pacientų, kaip duomenų subjektų, turimas teises bei jų įgyvendinimą Įstaigoje pateikiama Privatumo politikoje ar pranešime;
37.34. pacientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti duomenų apsaugos klausimų su Įstaiga.
38. Pacientų pareigos:
38.1. Pacientas negali reikalauti privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu;
38.2. pacientas privalo pasirašytinai (raštu arba elektroniniu parašu) susipažinti su Taisyklėmis, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
38.3. pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Įstaigos darbuotojais;
38.4. pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
38.5. pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu arba elektroniniu parašu;
38.6. pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
38.7. pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais;
38.8. pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei;
38.9. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ar teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas;
38.10. laiku sumokėti už Mokamas paslaugas pagal tuo metu Įstaigoje galiojančius įkainius;
38.11. kiek leidžia sveikatos būklė, laikytis asmens higienos reikalavimų;
38.12. tinkamai elgtis su Įstaigos įranga ir inventoriumi, tausoti Įstaigos turtą;
38.13. Įstaigos patalpose ir teritorijoje be nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir darbuotojus, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;
38.14. pacientai ir Įstaigos slaugos centro lankytojai už Įstaigai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA
39. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai į Įstaigą neįleidžiami.
40. Sergantiems ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis asmenims lankyti Pacientus draudžiama.
41. Įstaigos slaugos centre pacientus lankyti galima Įstaigos generalinio direktoriaus nustatyta tvarka ar taisyklėmis. Dėl veiklos specifikos, pacientų lankymas gali būti apribotas, nustatyta kita lankymo tvarka, lankytojai turi laikytis specifinių personalo reikalavimų dėl avalynės, aprangos, dezinfekcijos priemonių naudojimo. Lankytojai privalo laikytis pagrįstų Įstaigos darbuotojų nurodymų.
42. Pacientą, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, turi teisę lankyti paciento sutuoktinis (sugyventinis), paciento tėvai (įtėviai) ir paciento pilnamečiai vaikai jų prašymu. Pacientą lankyti norintis asmuo papildomai pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir nurodo ryšį su pacientu.
43. Sveikatos priežiūros specialistų vizitacijų ir palatoje pacientams atliekamų procedūrų metu, lankytojams palatoje būti neleidžiama, išskyrus atvejus, kai reikalinga slaugančiojo pacientą asmens pagalba.
44. Lankytojai privalo laikytis rimties, tvarkos, vykdyti Įstaigos darbuotojų nurodymus, gerbti kitų pacientų teises ir privatumą.
45. Lankytojams neleidžiama Pacientams nešti alkoholinius gėrimus, rūkalus, narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias bei draudžiamas medžiagas, nerekomenduotinus maisto produktus ir vaistus.
46. Pacientams perduodami maisto produktai turi būti švieži, gerai ir tvarkingai supakuoti, apie greitai gendančius produktus turi būti informuojami Įstaigos darbuotojai.
47. Už Pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams, paprašomi palikti Įstaigos patalpas ar teritoriją.
48. Pacientai iš Įstaigos išrašomi:
48.1. įvykdžius numatytą gydymo, slaugos ar kt. planą;
48.2. tęsti gydymą ambulatoriškai;
48.3. tęsti sveikatą grąžinantį ar reabilitacinį gydymą;
48.4. perkeliant gydytis į kitą gydymo įstaigą;
48.5. už grubius Taisyklių pažeidimus, savavališkai išvykus iš slaugos centro, atsižvelgiant į susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
48.6. pacientui reikalaujant. Savo reikalavimą pacientas įrašo į ligos istoriją ir patvirtina parašu, už ligos istorijos pateikimą pacientui, kad jis įrašytų savo reikalavimą, atsakingas ligonį gydantis gydytojas arba budintis gydytojas;
48.7. kitais susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.
49. Jeigu paciento tolesnis buvimas Įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas arba jo atstovas patvirtina tai parašu. Kai pacientas, kuris jo hospitalizavimo metu negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, išrašomas iš ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta paciento atstovui, jeigu jis pasirašytinai nurodytas paciento medicinos dokumentuose arba jeigu paciento atstovas Įstaigai yra pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį įstatymuose nustatytus reikalavimus. Pacientas arba paciento atstovas informacijos gavimo faktą patvirtina parašu atitinkamuose Įstaigos dokumentuose.
50. Pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydančio gydytojo nuomone, reikalauja intensyvaus papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, suderinus su ta įstaiga paciento perkėlimą bei išrašius Siuntimą ir informavus pacientą.
51. Pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydančio gydytojo nuomone, nereikalauja intensyvaus papildomo gydymo, nukreipiamas gydytis į namus ar globos įstaigą ambulatorinėmis sąlygomis, pagal suderintą gydymo bei priežiūros planą.
52. Išrašant pacientą jam parengiami ir atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi medicinos dokumentai. Dokumentai gali būti pateikiami pacientui išvykstant į namus arba pacientui sutikus siunčiami elektroniniu paštu, informaciją dėl asmens duomenų saugumo užkoduojant techninėmis priemonėmis.
53. Pacientui mirus, Įstaigos darbuotojai mirusiojo šeimos narius, jo įstatyminius atstovus apie tai informuoja ne vėliau kaip per 2 valandas po paciento mirties.
54. Praėjus 2 valandoms po paciento mirties, mirusiojo kūnas tolimesniam saugojimui perduodamas artimųjų pasirinktai laidojimo paslaugų įmonei.
55. Medicininis mirties liudijimas, pacientui mirus Įstaigos slaugos centre, išrašomas vėliausiai kitą darbo dieną.

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA
56. Pacientas Įstaigai, jeigu, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, turi teisę pateikti skundą, išskyrus atvejus, kai dėl jo teisių pažeidimo padaryta žala. Norėdamas gauti žalos atlyginimą, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl Paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka pacientas turi kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.
57. Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į Įstaigą), per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skunde turi būti nurodytos paciento teisės, kurias, jo manymu, Įstaiga pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, prie jo taip pat pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas.
58. Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, Įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Įstaigoje dienos skundą pateikusiam asmeniui nurodo nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas nebus nagrinėjamas ir kad tokiu atveju pacientas turi teisę skundą Įstaigai pateikti iš naujo.
59. Skundai nenagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant grąžinimo priežastis šiais atvejais:
59.1. kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir skundą pateikęs asmuo per nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti trūkumus;
59.2. skundas parašytas neįskaitomai.
60. Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į VASPVT, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į nurodytas institucijas pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su Įstaigos, kurioje, jo manymu, jo teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nepriimamas nagrinėti.
61. Įstaiga, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
62. Įstaigoje periodiškai vykdomos pacientų apklausos, savo nuomonę pacientas taip pat gali pareikšti el. paštu kokybe@gemma.lt.
63. Įstaigoje yra patvirtinama aukščiau Taisyklėse pateiktas Ginčų ir konfliktų tarp Įstaigos ir pacientų sprendimo tvarkos nuostatas detalizuojanti Skundų valdymo tvarka.
64. Skundai, pareiškimai ar kiti pastebėjimai gauti be pareiškėjo asmens duomenų tiriami priklausomai nuo išdėstytų faktų reikšmingumo. Sprendimą tirti ar ne priima Įstaigos generalinis direktorius ar jo įgaliotas darbuotojas. Atsakymai į tokius skundus (atsižvelgiant į aplinkybes) gali būti niekam neteikiami.

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA
65. Visa informacija apie paciento buvimą Įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra laikoma konfidencialia.
66. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo, informacija pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus.
67. Informacija apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, Įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos gavimui pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.
68. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
69. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
70. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.
71. Informacija telefonu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, apie pacientą neteikiama.
72. Informacija suteikiama pacientui ir (arba) pareiškime nurodytiems asmenims suprantama forma apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, galimus gydymo būdus ir rezultatus, gydymo prognozę, apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.
73. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai ir budintys gydytojai.
74. Po paciento mirties teisę gauti informaciją apie paciento buvimą Įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie pacientą turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą (sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai).

VIII. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA
75. Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie pacientą (medicinos dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą (pasirašytą raštu arba elektroniniu parašu) ir atitinkamą – raštišką paciento sutikimą (pasirašytą raštu arba elektroniniu parašu) Įstaigai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.
76. Pacientas, Įstaigai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar Pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
77. Medicinos dokumentai yra Įstaigos dokumentai ir yra saugomi Įstaigoje ar jos archyve.
78. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai (minėti dokumentai privalomai saugomi Įstaigoje). Medicinos dokumentų pateikimas (susipažinimui) pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
79. Pacientas su savo medicinos dokumentais bet kuriuo metu nemokamai gali susipažinti prisijungęs prie Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (kitaip – ESPBI IS).
80. Pacientui pageidaujant, pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jo lėšomis Įstaiga parengia ir išduoda Įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus. Medicinos dokumentų kopijos išduodamos per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, o diagnozės ir gydymo aprašymai per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.
81. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija teikiama:
81.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra ar buvo gydomas, slaugomas pacientas, atliekama jo sveikatos ekspertizė ar pacientas užsiregistruoja sveikatos priežiūros paslaugoms gauti,
81.2. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
81.3. neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;
81.4. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;
81.5. konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia Įstaigos vadovybė.
82. Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą yra nemokami.
83. Tuo atveju, kai Įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

IX. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS
84. Įstaigos darbo laikas skelbiamas Įstaigos internetiniame puslapyje ir Įstaigoje bei yra prieinamas susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui.
85. Įstaigos administracijos darbo laikas:
85.1. pirmadieniais-penktadieniais: 8.00 – 17.00 val.;
85.2. savaitgaliais ir švenčių dienomis nedirbama.
86. Įstaigos klientų aptarnavimo padalinio darbo laikas:
86.1. pirmadieniais-ketvirtadieniais: 8.00 – 20.00 val.;
86.2. penktadieniais: 8.00 – 18.00 val.;
86.3. savaitgaliais ir švenčių dienomis nedirbama.
87. Įstaigos sveikatingumo (reabilitacijos) centras darbo laikas:
87.1. pirmadieniais-ketvirtadieniais: 8.00 – 20.00 val.;
87.2. penktadieniais: 8.00 – 18.00 val.;
87.3. savaitgaliais ir švenčių dienomis nedirbama.
88. Įstaigos slaugos centras veikia kiekvieną dieną, 24 val. per parą.

X. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS 
89. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareiginių instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų Įstaigos generalinio direktoriaus įsakymų.
90. Įstaigos teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.
91. Pacientai ir lankytojai privalo:
91.1. vykdyti Įstaigos darbuotojų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;
91.2. pastebėjus nenormalų palatoje esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ar kitus veiksnius, keliančius pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai Įstaigos darbuotojams;
91.3. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei;
91.4. imtis visų atsargumo priemonių judėdami paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų.
92. Įstaigos patalpose ir teritorijoje draudžiama:
92.1. vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius (rūkyti);
92.2. turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;
92.3. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;
92.4. be Įstaigos leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas bei darbuotojus, pacientus, įrašinėti pokalbius ar kitaip pažeisti darbuotojų ir pacientų privatumą;
92.5. savavališkai įeiti ar lankytis Įstaigos tarnybinėse patalpose;
92.6. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką.
93. Už darbų saugą Įstaigoje atsakingas darbų saugos specialistas arba kitas Įstaigos generalinio direktoriaus paskirtas fizinis arba juridinis asmuo.

XI. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA 
94. Įstaiga nepriima saugoti ir neregistruoja paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų, pinigų, mobiliųjų telefonų ir (arba) kitų paciento materialinių vertybių.
95. Įstaiga neatsako ir negarantuoja pacientams ar kitiems besilankantiems asmenims priklausančių materialinių vertybių apsaugos Įstaigos patalpose.

Dalintis:

Gemma

Gemma puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Privatumo politika