I-IV 9:00-19:00, V 9:00-18:00

+370 663 00 000

UAB „Vievio namai” vidaus tvarkos taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Vievio namai“ (toliau – Įstaiga)Globos skyriaus (toliau – Globos skyrius) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Globos skyriuje apsigyvenusių asmenų (toliau – Gyventojai) apgyvendinimo Įstaigoje tvarką, socialinės globos, asmens sveikatos priežiūros, maitinimo paslaugų teikimo reikalavimus ir apimtis, gyvenimo ir elgesio normas, apibrėžia Gyventojų teises ir pareigas, lankymo tvarką, numato atsakomybę šių Taisyklių pažeidinėjimo atvejais.
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo, Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.
 3. Taisyklių privalo laikytis Įstaigos darbuotojai, Gyventojai, jų atstovai, lankytojai ir kiti Globos skyriuje esantys asmenys.
 4. Taisyklės viešai skelbiamos Įstaigos internetiniame puslapyje ir Globos skyriuje bei yra prieinamos susipažinti kiekvienam Globos skyriaus Gyventojui bei lankytojui.

GLOBOS SKYRIAUS DARBO LAIKAS

 1. Globos skyriuje globos paslaugos teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Darbuotojai dirba pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus.
 2. Įstaigos administracijos darbo laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais 8:00-17:00 val., penktadieniais 8:00-16:00 val., pietų pertrauka 12:00-12:45.

APGYVENDINIMAS GLOBOS SKYRIUJE

 1. Globos skyriuje Gyventojai apgyvendinami Globėjų ir/ar jų atstovų pageidavimu.
 2. Prieš pradedant teikti globos paslaugas senjorui ir/ar jo artimiesiems sudaroma galimybė apsilankyti Įstaigoje ir Globos skyriuje, susipažinti su teikiamomis paslaugomis, aplinka bei personalu.
 3. Globos skyriuje yra baziniai dviviečiai, padidinto komforto vienviečiai ir dviviečiai kambariai:
 1. Atvykusį į Globos skyrių senjorą priima socialinis darbuotojas ir/arba bendrosios praktikos slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas/individualios priežiūros darbuotojas.
 2. Senjoras į Globos namus turi atsivežti medikamentus ir kitas medicinines priemones, jei jie yra paskirti gydytojo.
 3. Naujai atvykusį Gyventoją ir/ar jo atstovą socialinis darbuotojas supažindina su šiomis Taisyklėmis, suteikia išsamią informaciją apie Globos skyriaus veiklą, teikiamas paslaugas, Gyventojų teises, atsakomybes ir pareigas. Su Gyventoju ar jo atstovu yra sudaroma sutartis dėl socialinės globos paslaugų teikimo.
 4. Globos skyriuje pirmas pastato aukštas yra skirtas senyviems ir nedidelę negalią turintiems judantiems senjorams, antrame aukšte apgyvendinami ribotą judėjimą turintys senjorai, trečiame aukšte – sunkią negalią turintys nevaikštantys senjorai. Apgyvendinimo pagal aukštus tvarka gali būti keičiama, atsižvelgiant į gyvenančių Gyventojų sudėtį.
 5. Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į pasirinktą kambarį (vienvietį ar dvivietį), jų lytį, sveikatos būklę, poreikius. Gyventojai, kuriems diagnozuota demencija, yra apgyvendinami 3 aukšte atskirame Demencijos korpuse
 6. Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į psichinės ir fizinės sveikatos būklę, Globos skyriaus korpuso specifiką, Gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu (galioja tik dviviečiams kambariams).

GLOBOS SKYRIAUS GYVENTOJŲ DIENOTVARKĖ

 1. Globos skyriaus Gyventojų dienotvarkė leidžia Gyventojams lengviau planuoti savo laisvalaikį ir darbinę veiklą, tačiau Gyventojai savo dienotvarkę gali planuotis ir savarankiškai.
 2. Globos skyriaus dienotvarkė:

6:30-8:00    Gyventojų kėlimasis, rytinis tualeto atlikimas;

8:30-9:30    Pusryčiai;

9:00-10:00  Asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, tvarkymasis kambariuose Medicininės procedūros, konsultacijos, paskyrimų atlikimas. Dienos užsiėmimai pagal tvarkaraštį;

10:00-12:30 Sveikatingumo procedūrų atlikimas: grupinės ir individualios kineziterapijos, ergoterapijos, masažo paslaugos, pagal galimybes sportinės veiklos bei pasivaikščiojimai Įstaigos lauko teritorijoje;

10:30-11:00 Priešpiečiai (diabetu sergantiems gyventojams);

12:30-13:30 Pietūs;

13:30-14:00 Paskyrimų vykdymas;

13:30-15:30 Laisvalaikio veiklos, dienos užsiėmimai pagal tvarkaraštį; sveikatingumo procedūrų atlikimas: grupinės ir individualios kineziterapijos, ergoterapijos, masažo paslaugos, pagal galimybes sportinės veiklos bei pasivaikščiojimai Įstaigos lauko teritorijoje;

15:30-16:30 Pavakariai;

16:00-17:00 Laisvalaikio veiklos, dienos užsiėmimai pagal tvarkaraštį;

17:30-18:30 Vakarienė;

18:00-22:00 Laisvalaikio veiklos, pasivaikščiojimai Įstaigos lauko teritorijoje,;

20:00-22:00 Paskyrimų vykdymas, tvarkymasis kambariuose, pasirengimas miegui;

22:00-06:30 Ramybės metas, nakties poilsis.

 1. Globos skyriaus dienotvarkė gali būti keičiama Įstaigos vadovo įsakymu.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Globos skyriuje Gyventojams yra teikiamos sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos: teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinamos pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojo, slaugos) paslaugos. Šeimos gydytojo siuntimu organizuojamos gydytojų specialistų konsultacijos kitose sveikatos priežiūros įstaigose ir/ar stacionarinis gydymas, užtikrinant gyventojo nuvykimą ir parvykimą. Esant poreikiui, kviečiama greitoji medicinos pagalba.
 2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis (esant reikiamiems siuntimams/paskyrimams) gyventojai yra aprūpinami medikamentais, proteziniais ir ortopediniais gaminiais, techninėmis priemonėmis.
 3. Už kasdienį vaistų išdavimą ir už savalaikį jų suvartojimą pagal gydytojų paskyrimus atsako Globos skyriaus slaugytojas.

MAITINIMO PASLAUGOS

 1. Maitinimas Globos skyriuje organizuojamas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus. Gyventojas gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį, reikiamą kiekį energetinių verčių bei kaloringumą turintį maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir, esant galimybėms, atsižvelgiant į Gyventojo pageidavimus.
 2. Gyventojai maitinami keturis kartus per dieną, diabetu sergantys Gyventojai maitinami papildomai.
 3. Atsižvelgiant į Gyventojo sveikatos būklę ir jo savarankiškumą, Gyventojai turi galimybę valgyti Įstaigos restorane, aukštų virtuvėlėse arba kambariuose. Restorane Gyventojai turi savo nuolatines vietas. Aukštų virtuvėlėse Gyventojai patys ar kartu su darbuotojais turi galimybę pasigaminti maisto pagal individualius poreikius.
 4. Gyventojai gali susipažinti su valgiaraščiais informacinėse lentose prie restorano ir/arba kiekviename aukšte.
 5. Esant būtinybei, Gyventojui užtikrinama individuali diskretiška personalo pagalba valgant.
 6. Gyventojams sudarytos sąlygos bet kuriuo metu išgerti kavos, arbatos ar vandens.

GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS

 1. Kiekvienas Gyventojas turi galimybę raštu ar žodžiu išreikšti savo pageidavimus, pasiūlymus, rekomendacijas dėl valgiaraščio koregavimo.
 2. Užimtumo veiklą Gyventojai pasirenka pagal pomėgius ir galimybes, atsižvelgiant į socialinių darbuotojų ir sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas bei Įstaigoje siūlomas užimtumo veiklas.
 3. Gyventojai kiekvieną dieną gali laisvai naudotis biblioteka-skaitykla, virtuvėlėmis, internetu.

GYVENIMO GLOBOS SKYRIUJE IR ELGESIO NORMOS

 1. Gyventojų tarpusavio santykiai, taip pat Gyventojų ir darbuotojų santykiai turi būti mandagūs, taktiški, sąžiningi, draugiški ir grindžiami geranoriškumu, pasitikėjimu.
 2. Kiekvienas darbuotojas, prieš įeidamas į Gyventojo kambarį, privalo pasibelsti į duris.
 3. Dėl saugumo, pablogėjus Gyventojo sveikatos būklei, darbuotojai turi teisę bet kuriuo paros metu įeiti į Gyventojo kambarį.
 4. Gendantys maisto produktai yra laikomi šaldytuvuose. Neturint šaldytuvo gyvenamajame kambaryje, tokie maisto produktai laikomi bendro naudojimo šaldytuvuose. Slaugytojų padėjėjai/individualios priežiūros darbuotojai ir socialiniai darbuotojai turi teisę pašalinti iš kambarių ar bendro naudojimo šaldytuvų gendančius produktus ar produktus su pasibaigusiu galiojimo terminu.
 5. Gyventojai aptvertoje Įstaigos teritorijoje gali judėti laisvai. Gyventojai pasivaikščioti už aptvertos teritorijos gali tik su lydinčiu asmeniu, pranešus apie tai budinčiam darbuotojui ir nurodžius grįžimo laiką.
 6. Gyventojų laisvas judėjimas gali būti ribojamas atsiradus užkrečiamų ligų išplitimo tikimybei, epidemijos ir/ar karantino laikotarpiu, paskelbus ekstremalią situaciją šalies mastu ir pan.
 7. Globos skyriuje draudžiama:

37.1. vartoti psichotropinius ar narkotinius preparatus ne pagal gydytojo paskyrimą;

37.2. nesaikingai vartoti alkoholinius gėrimus;

37.3. savavališkai, apie tai neinformavus darbuotojų išvykti iš Įstaigos;

37.4. rūkyti gyvenamuosiuose kambariuose, koridoriuose ir kitose bendrosiose globos namų patalpose (išskyrus lauke, rūkymui skirtoje vietoje);

37.5. gyvenamuosiuose kambariuose laikyti gyvūnus.

 1. Gyventojui savavališkai pasišalinus ar dingus iš Globos skyriaus, nedelsiant imamasi priemonių jį surasti, nedelsiant pranešama policijai ir artimiesiems.

GYVENTOJŲ TEISĖS

 1. Gyventojai turi teisę:

39.1. gauti kokybiškas ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas, nurodytas sutarties sąlygose;

39.2. turėti asmens saugumo garantijas, teisę į neliečiamumą ir privatumą;

39.3. dalyvauti Įstaigos savivaldoje;

39.4. bendrauti su šeimos nariais, artimaisiais, pažįstamais, draugais, bendruomenės nariais tiesiogiai, laiškais, telefonu, internetu, socialinių tinklų pagalba ir pan.;

39.5. priimti lankytojus savo gyvenamajame kambaryje (dviviečiame kambaryje atsiklausus kaimyno),  viešosiose erdvėse;

39.6. išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ar kritines pastabas dėl teikiamų globos ar slaugos paslaugų;

39.7. pareikšti pageidavimus dėl dviviečio kambario kaimynų pasirinkimo;

39.8. raštu pateikti skundą ar prašymą Įstaigos administracijai ar kitoms institucijoms bei jam priimtina forma susipažinti su gautomis išvadomis ir sprendimais;

39.9. susipažinti su visa su jo asmeniu susijusia dokumentacija, esančia Įstaigoje, jei tai nekenkia pavojaus Gyventojo sveikatai;

39.10. dalyvauti Gyventojo poreikių Globos skyriuje įvertinimo procese, sudarant individualų globos planą;

39.11. tenkinti savo socialinius, kultūrinius, religinius interesus ir poreikius, nepažeidžiant kitų Gyventojų interesų ir šių Taisyklių;

39.12. kurti šeimą pačių asmenų apsisprendimu;

39.13. atlikti savo pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka;

39.14. būnant savarankišku, tvarkyti savo turtinius, finansinius ir juridinius reikalus; pagal poreikius disponuoti savo asmeninėmis lėšomis;

39.15. kambaryje turėti materialinių vertybių, už kurių saugumą, būdamas savarankiškas, atsako pats Gyventojas, taip pat asmeninių daiktų, jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui;

39.16. užsirakinti vienvietį kambarį ar spintelę, jeigu įvertinus Gyventojo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui;

39.17. iš Įstaigos išvykti laikinai, iki 45 dienų per metus, ar visam laikui pagal šiose Taisyklėse ir sutartyje nustatytą tvarką.

GYVENTOJŲ PAREIGOS

 1. Gyventojai privalo:

40.1. laikytis pasirašytos sutarties sąlygų, apmokėti už suteiktas socialinės globos paslaugas sutartyje numatytais terminais;

40.2. pranešti Įstaigos administracijai apie savo turto ar pajamų pokyčius per 1 mėnesį nuo jų pasikeitimo datos (kai Gyventojas gyvena savivaldybės siuntimu);

40.3. teikti Įstaigos specialistams visą būtiną informaciją ir dokumentus apie savo sveikatos ir socialinę būklę, buvusius ir esamus susirgimus, alergines reakcijas, naudojamus vaistus bei kitus duomenis, būtinus socialinei globai ir sveikatos priežiūrai vykdyti;

40.4. nevartoti savo ir artimųjų, draugų ar kitų asmenų atneštų medikamentų, maisto papildų nepasitarus su šeimos gydytoju ar slaugytoju. Reguliariai paskirtomis dozėmis vartoti gydytojų paskirtus medikamentus, atlikti paskirtus sveikatos priežiūros paskyrimus, atlikti profilaktinius patikrinimus;

40.5. tausoti Įstaigos turtą, patalpas ir naudotis jomis pagal paskirtį;

40.6. laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų, nepažeidinėti kitų Gyventojų teisių, poilsio ir veiklos ramybės laiku nuo 22.00 iki 6.30 val. laikytis tylos, netriukšmauti, išjungti šviesas, nesilankyti kituose kambariuose;

40.7. neįžeidinėti Įstaigos darbuotojų, gerbti jų teises, teisėtus interesus bei vykdyti teisėtus nurodymus, vadovautis abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais. Netrukdyti darbuotojams vykdyti savo pareigas ir bet kuriuo paros metu įsileisti į savo kambarį, jei darbuotojai mano, kad tai būtina dėl Gyventojo saugumo ir sveikatos būklės;

40.8. laikytis švaros, sanitarinių higieninių reikalavimų ir tvarkos savo kambaryje bei bendro naudojimosi patalpose bei Įstaigos teritorijoje;

40.9. atsargiai ir saugiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu, nesėdėti ant palangių, atsargiai keltis ir lipti iš lovos, avėti patogią avalynę, naudotis pagalbinėmis slaugos priemonėmis, kreiptis pagalbos į Globos skyriaus personalą;

40.10. nelaikyti greitai gendančių maisto produktų kambario spintelėse;

40.11. nedelsiant pranešti slaugytojui, socialiniam darbuotojui, individualios priežiūros darbuotojui ar slaugytojo padėjėjui apie savo ar kambario draugo sveikatos pablogėjimą;

40.12. kilus gaisrui, susižeidus ar kitais ypatingais atvejais, nedelsiant informuoti Globos skyriaus darbuotojus.

IŠVYKIMO TVARKA

 1. Gyventojas iš Globos skyriaus gali laikinai savo noru išvykti svečiuotis pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ar pažįstamus švenčių dienomis, savaitgaliais ir ilgesniam laikotarpiui – iki 45 kalendorinių dienų per metus. Norint laikinai išvykti iš Globos skyriaus, pateikiamas išankstinis prašymas socialiniam darbuotojui, nurodant išvykimo terminą ir sąlygas. Prašymas laikinam išvykimui suderinamas su vyr. socialiniu darbuotoju ir Įstaigos vadovu.
 2. Išleidžiant Gyventoją, socialinis darbuotojas įsitikina, kad asmeniui bus užtikrintos paslaugos bendruomenėje, jis turės tinkamas gyvenimo sąlygas ir galės gyventi savarankiškai. Socialinis darbuotojas domisi pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius, pažįstamus ar į sveikatos priežiūros įstaigą laikinai išvykusio Gyventojo gyvenimo sąlygomis bei jo priežiūra. Žymos apie tai fiksuojamos Gyventojo asmens byloje pridedamuose dokumentuose.
 3. Gyventojo išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama.
 4. Neveiksnus ar ribotai veiksnus Gyventojas visam laikui išvykti gali tik pas teismo paskirtą globėją ar rūpintoją. Įstaiga apie tai informuoja savivaldybę, kurioje globėjas (rūpintojas) gyvena ir savivaldybę, kurios sprendimu Gyventojui buvo pradėta teikti socialinė globa.
 5. Neveiksniam ar ribotai veiksniam tam tikroje srityje Gyventojui laikinai išvykstant svečiuotis savo noru, sudaroma sutartis su asmeniu (išskyrus teismo sprendimu paskirtą globėją, rūpintoją), pas kurį šis Gyventojas vyksta. Sutarties sudarymui asmuo turi pateikti Gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės išvadą dėl asmens (jo šeimos) galimybių tinkamai prižiūrėti Gyventoją jo laikino išvykimo laikotarpiu. Sutartyje asmuo įsipareigoja tinkamai prižiūrėti Gyventoją, taip pat pasirašytinai yra supažindinamas su laikino išvykimo iš Globos skyriaus tvarka. Laikiną išvykimą svečiuotis socialinis darbuotojas suderina su asmens globėju (rūpintoju), jei globėjo (rūpintojo) funkcijas vykdo ne Įstaiga.

GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

 1. Gyventojai lankytojus gali priimti kasdien nuo 10.00 iki 20.00 val. Esant poreikiui ir suderinus su Įstaigos administracija lankytojus galima priimti ir kitomis valandomis.
 2. Lankytojai turi laikytis specifinių personalo reikalavimų dėl avalynės, aprangos, dezinfekcijos priemonių naudojimo. Lankytojai privalo laikytis pagrįstų Įstaigos darbuotojų nurodymų.
 3. Karantino metu Gyventojų lankymas yra ribojamas arba draudžiamas.
 4. Lankytojams draudžiama:

49.1. lankyti Gyventojus sergant ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis;

49.2. atvykti neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų, atsinešti narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų, turėti su savimi šaunamąjį ir/ar šaltąjį ginklą;

49.3. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;

49.4. rūkyti Įstaigos patalpose ir rūkymui neskirtose vietose;

49.5. triukšmauti, trikdyti Gyventojų ramybę ir šiukšlinti Įstaigos teritorijoje;

49.6. naudoti fizinį ir/ar psichologinį smurtą Gyventojų ar Įstaigos darbuotojų atžvilgiu;

49.7.  asmeniniams tikslams naudoti Įstaigos materialinį ar nematerialinį turtą, Gyventojų maisto produktus, medikamentus, kompensacinę techniką ir pan.;

49.8. filmuoti, fotografuoti kitus Gyventojus ar darbuotojus be jų sutikimo.

INFORMACIJOS APIE GYVENTOJĄ TEIKIMO TVARKA

 1. Gyventojo artimuosius apie Gyventojo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų rezultatus, gydymo metodus ir gydymo prognozę informuoja šeimos gydytojas ar Globos skyriaus atsakingas darbuotojas. Informacija teikiama tik Gyventojo sutikimu, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.
 2. Bet kokia informacija apie gyventoją yra teikiama užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

GLOBOS NAMŲ IR GYVENTOJO ARTIMŲJŲ PAREIGOS MIRUS GYVENTOJUI

 1. Mirus Globos namų gyventojui, Globos skyriaus darbuotojai praneša artimiesiems ir vykdo su Gyventojo mirtimi susijusias Įstaigos patvirtintas procedūras (nustatytais terminais kviečia laidojimo paslaugas teikiančią bendrovę ir pan.).
 2. Jei yra artimieji, Gyventojo laidotuves organizuoja ir dokumentus tvarko jo artimieji.
 3. Jei nėra Gyventojo artimųjų, dokumentus tvarko ir Gyventojo laidotuves organizuoja Įstaiga, samdant laidojimo paslaugas atliekančią bendrovę, pagal iš anksto išreikštą Gyventojo pageidavimą ar žymas individualiam globos plane.

GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Šių Taisyklių sistemingas nesilaikymas, gyvenamosios aplinkos niokojimas, kitų Gyventojų bei personalo įžeidinėjimai, grasinimai, grubus elgesys, smurtas, seksualinė prievarta ir išnaudojimas, nesaikingas alkoholio vartojimas, darbuotojų teisėtų reikalavimų ignoravimas ir nevykdymas yra vertinami kaip grubūs Taisyklių pažeidimai.
 2. Už dažnus grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius vidaus tvarkos taisyklėms, teisėtvarkos pažeidimus ar sutarties pažeidimus, Gyventojas gali būti pašalintas iš Globos skyriaus.
 3. Prireikus gali būti kviečiama policija ir pasitelkiamos kitos valstybinės institucijos.
 4. Veiksnus Gyventojas, padaręs materialinę žalą fiziniam ar juridiniam asmeniui, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Gyventojas, įvykdęs administracinės teisės pažeidimą, už kurį teisės aktų nustatyta tvarka Gyventojui yra paskirta administracinė bauda, baudą apmoka iš asmeninių lėšų.
 6. Už piktybiškai sugadintą, sulaužytą, prarastą Įstaigos inventorių, patalynę, rūbus ir kt. materialųjį turtą, kaltininkas padarytą žalą atstato asmeninėmis lėšomis. Padarytos žalos faktas įforminamas surašant aktą.
 7. Kiekvienas vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas yra fiksuojamas raštu. Esant sistemingiems Vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo atvejams, Gyventojo elgesys gali būti svarstomas Įstaigos tarybos posėdyje dalyvaujant pačiam Gyventojui. Gyventojui atsisakius dalyvauti jo elgesio svarstyme, faktas įforminamas raštu.
 8. Gyventojo pašalinimo iš Globos skyriaus procedūra vykdoma vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46, 4 priedo Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomų socialinės globos namams, 14 punkte nustatyta tvarka.
 9. Pagrindas inicijuoti Gyventojo pašalinimą iš globos namų – ne mažiau kaip 3 (trys) per metus raštu įforminti ir globos namuose užregistruoti grubūs šių Taisyklių pažeidimai arba teisėsaugos įstaigose registruoti Gyventojo nusižengimai arba sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas. Su užfiksuotais pažeidimais Gyventojas supažindinamas pasirašytinai. Gyventojas gali būti pašalintas iš Globos skyriaus už Taisyklių ar teisėtvarkos pažeidimus tik nuodugniai išnagrinėjus įvykdytų pažeidimų priežastis ir neradus kitų efektyvių būdų paveikti Gyventojo neigiamą elgesį. Šiai procedūrai atlikti sudaroma komisija, į kurią turi būti įtraukti Įstaigos administracijos ir Gyventojų tarybos atstovai, savivaldybės, jei yra nustatytas asmens poreikis socialinėms paslaugoms, atstovai.
 10. Svarstant Gyventojo pašalinimo iš Globos skyriaus klausimą, kviečiamas dalyvauti pats asmuo ir kiti suinteresuoti asmenys, užtikrinama, kad  pašalinant Gyventoją iš Globos skyriaus, bus sprendžiamas jo socialinės globos tęstinumo ir saugumo klausimas. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Taisyklėmis Gyventojas ar jo atstovas supažindinamas pasirašytinai.

 

 

Dalintis:

Gemma

Gemma puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Privatumo politika