Reabilitacija +370 663 00 000

Informacija pacientams ir artimiesiems dėl Covid19

 

UAB „GEMMA SVEIKATOS CENTRAS“ PACIENTŲ LANKYMO TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios pacientų lankymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Gemma sveikatos centras“, juridinio asmens kodas 301240955, buveinės adresas – Bistryčios g. 13, Vilnius (toliau – Centras), pacientų ir jų artimųjų lankymo normas.
 1. Centras veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, šiomis Taisyklėmis bei kitais vidaus dokumentais.
 1. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:

3.1.       lankytojai – Centre besigydantys ir slaugomus pacientus atstovaujantys, lankantys asmenys;

3.2.       kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 1. Šių Taisyklių privalo laikytis visi Centro darbuotojai, pacientai bei lankytojai.

 

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

 1. Centro slaugos skyriuje leidžiami lankytojai, Centro registratūroje pateikę asmens dokumentą. Lankymo valandos:

5.1.       I-IV nuo 11.00 iki 19.30 val.;

5.2.       V nuo 11.30 iki 17.30 val.;

5.3.       VI, VII lankymas leidžiamas tik tiems lankytojams, kurie turi magnetines praėjimo korteles, kurias galima gauti Centro registratūros darbo metu, kuris sutampa su nustatytomis lankymo valandomis darbo dienomis.

 1. Lankymas leidžiamas tik šeimos nariams ir/ arba paciento artimam žmogui (atstovui), kuris pasirašo paslaugų teikimo sutartį. Pacientą lankyti galima tik po vieną asmenį tuo pačiu metu.
 2. Draudžiama lankyti pacientus asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių.
 3. Lankytojai privalo dėvėti vienkartines veido kaukes, antbačius, dezinfekuoti rankas, lauko drabužius palikti rūbinėje.
 4. Lankymo metu Centro pastate, o ypač paciento palatoje, griežtai draudžiama nusiimti vienkartinę veido kaukę. Veido kaukė visuomet turi dengti burną ir nosį.
 5. Lankymo metu draudžiama vaikščioti po kitus kambarius, eiti į bendras patalpas, valgomąjį.
 6. Terminalinės būklės pacientų lankymui gali būti taikomos išimtys, kurios turi būti suderintos su gydančiuoju gydytoju.

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pacientą lankyti gali tik asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:

12.1.    lankytojai privalo laikytis centro nustatytos pacientų lankymo tvarkos;

12.2.    lankytojai, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

 1. Prieš patekdamas į Centrą ir išeidamas iš jo lankytojas turi dezinfekuoti rankas, avėti antbačius, negali dėvėti lauko drabužių,.
 2. Centro lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias medicinines apsaugos priemones (vienkartines kaukes, respiratorius).
 3. Lankytojas turi teisę gauti informaciją apie leidimo lankyti pacientą suteikimo tvarką ir lankymo sąlygas telefonu, elektroninėmis priemonėmis ir kitomis ryšio priemonėmis.

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

 1. Centro vadovas atsako už tinkamą pacientų lankymo proceso organizavimą.
 2. Centro vadovas privalo užtikrinti, kad Centro pacientų atžvilgiu būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų.
 3. Centras vykdo lankytojų registravimą, įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Centro vadovo priskirtas atstovas gali neįleisti lankytojo, jeigu jis atsisako laikytis Taisyklių.
 5. Visi Centro darbuotojai turi atsakingai vertinti kaip lankytojai laikosi Taisyklių ir pastebėję neatitikimus ar pažeidimus imtis veiksmų jų užtikrinimui.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Nesutikdamas su šiomis Taisyklėmis ar su kitu Centro vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl leidimo lankyti pacientą, lankytojas jei, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais turi teisę pateikti skundą.
 2. Taisyklės įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.
 3. Taisyklės viešai skelbiamos Centro patalpose gerai matomoje vietoje ir su jomis gali susipažinti visi Centre besilankantys asmenys.
 4. Centro darbuotojai yra pasirašytinai supažindinami su taisyklėmis.

Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – GEMMA privatumo politikoje